Denný program vychádza z potrieb detí. Aby sa dieťa mohlo plne koncentrovať, potrebuje možnosť voľby, rovnako ako aj voľnosť v čase. Potrebuje dostatok času a slobody, aby v pripravenom prostredí našlo činnosť, ktorá ho plne zaujme. Keď takúto činnosť nájde, celé sa do nej vloží a maximálne sa koncentruje. Takéto sústredenie podporuje rozvoj jeho osobnosti ako samostatnosť, zodpovednosť, sústredenosť, lásku k spoznávaniu, sebakontrolu. 

Pri dodržiavaní denného režimu poprosíme rodičov o spoluprácu, predovšetkým v čase príchodu. Pokojné prostredie je pre nás dôležité, nakoľko pracovné aktivity si vyžadujú koncentráciu, čo je pre deti často náročné a neskoré či hlasné príchody by ich mohli rušiť. 


Náš denný program:

07:00 - 09:00  príchod detí, zvítavanie sa 

08:30 - 09:30  desiata (priebežne)

10:00 - 10:30  elipsa

07:00 - 10:00  dopoludňajší blok práce s Montessori materiálom a pomôckami

10:30 - 12:00  pobyt vonku, samostatné obliekanie

12:00 - 13:00  obed (vrátane stolovania a upratovania), hygiena

13:00 - 15:00  oddych (čítanie, relaxácia, spánok)

15:00 - 15:30  olovrant

15:30 - 16:00  popoludňajší blok práce s Montessori materiálom, záujmové aktivity/krúžky, odchod detí 


Denný program je orientačný a prispôsobuje sa potrebám detí. 

Medzi 8:00 - 10:00 hodinou je otvorené pre rodičov, rodičia môžu prísť a stráviť čas pri práci spoločne so svojimi deťmi.