Montessori pedagogika je rozsiahla a svetovo uznávaná metodická sústava pedagogiky. Zahŕňa v sebe nielen filozofiu rozvoja dieťaťa, ale hlavne konkrétne praktické postupy s množstvom pomôcok. Montessori pedagogika vznikla na základe pozorovania fyziologického vývinu ľudského mozgu v ranom veku. Východiskom je ponúknuť deťom intelektuálne podnety správnou formou v správnom čase (v konkrétnej senzitívnej fáze vývinu).

Montessori pedagogika je o rešpektujúcom prístupe ku každému. To najdôležitejšie čo môžme urobiť pre deti, je umožniť im samostatný rozvoj, ktorý rešpektuje ich osobnosť, pripraviť im podnetné prostredie, individuálny prístup a správne nastaviť limity a pravidlá. 

Našim cieľom je učiť deti poznávať, vychovávať k ľudskosti, vzájomnej tolerancii a radovať sa s nimi zo zážitkov, ktoré im každý deň prináša.

Naše pravidlá:

  • rešpektujeme jeden druhého
  • pomáhame si
  • rozprávame tichým hlasom
  • chodíme pomaly
  • pracujeme jemne
  • používame koberček
  • odkladáme si po sebe
  • jeme a pijeme za stolom.

Princípy Montessori pedagogiky

Prostredníctvom Montessori didaktického materiálu a zmyslových aktivít dieťa objaví súbor kognitívnych, sociálnych, emociálnych, grafomotorických i akademických zručností. Veľmi dôležité je, že sa naučí fungovať v rámci skupiny v nesúťaživom a rešpektujúcom prostredí.

Sloboda
Sebarealizácia je možná len vtedy, ak je dieťaťu poskytnutá sloboda vybrať si činnosť, po ktorej prahne jeho duša. Detské pohyby nie sú náhodné. Pod velením svojho ega buduje dieťa základy nevyhnutné pre koordináciu a cieľavedomý pohyb v súčinnosti s jeho psychikou. Dieťa preto musí mať slobodu samé určovať a prevádzať svoje činnosti. Ak mu bude táto sloboda odopretá, aktivity, ktoré bude dieťa vykonávať, nebudú v súlade s jeho potrebami, čím bude jeho vývoj spomalený. 

Absorbujúca myseľ
Vaše dieťa má približne do 6. roku života jedinečnú schopnosť absorbovať zo svojho okolia všetky podnety ako špongia. Prostredníctvom tejto vlastnosti sa dieťa veľmi rýchlo a nevedome učí bez vynaloženia veľkého úsilia. Neskôr po odznení absorbujúcej mysle bude musieť vyvinúť vedomé úsilie, aby sa niečo naučilo. Preto je dôležité, čo do svojho dieťaťa vložíte práve v období prvých 6 rokov.

Vekovo zmiešaný kolektív
Keďže vzdelávanie v Montessori škôlkach prebieha na základe individuálneho tempa dieťaťa, vaše dieťa môže pracovať samostatne podľa vlastného uváženia a realizovať sa v akejkoľvek činnosti, či pracovať s didaktickým materiálom, ktorý si samo zvolí. Zároveň sa však zúčastňuje na živote vo vekovo zmiešanej komunite detí. Mladšie deti sa učia od starších pozorovaním a ťažia z ich príkladu. Staršie deti na druhej strane preberajú zodpovednosť za vedenie mladších detí a získavajú sebavedomie. Takéto spolužitie detí je neoceniteľným elementom v procese vzdelávania v Montessori škôlkach. 

Centrom pozornosti je dieťa, nie učiteľka
Na rozdiel od tradičných škôlok, kde sa od učiteľa očakáva dominancia, autorita a primárna aktivita v procese učenia, v Montessori triedach je učiteľova pozícia v úlohe sprievodcu a pomocníka dieťaťu, ktoré sa učí vlastnou činnosťou prostredníctvom zmyslového vnímania. Jeho úlohou je pozorovať každé dieťa a byť mu nápomocný v procese jeho samostatného učenia sa. V Montessori školách neuvidíte učiteľa písať na tabuľu, ale učiť v priamom kontakte s dieťaťom alebo skupinou detí. Tento vzťah je plne rešpektujúci a partnerský. 

Koncentrácia
Dieťa, ktoré si samostatne a slobodne vyberie činnosť, ktorá ho zaujíma, je ponorené do aktivity a opakuje ju tak dlho, kým sa jeho potreba nenasýti. V tomto procese sústredenia sa dochádza nielen k učeniu sa koncentrovať, ale aj k vytváraniu nervových spojení v mozgu, ktoré zlepšujú rozumové schopnosti dieťaťa.

Špeciálny didaktický materiál
M. Montessori ako vedkyňa a lekárka pozorovala deti viac ako 50 rokov a vyvinula pre nich špeciálny didaktický materiál, ktorý je konštruovaný tak, aby umožnil deťom pochopiť abstraktné pojmy konkrétnou zmyslovou skúsenosťou, pomohol im rozvíjať nové zručnosti a umožnil im skúmať fyzikálne či matematické zákonitosti. Vaše dieťa bude experimentovať so zmyslovými materiálmi, cez ktoré sa zjemní jeho sluch či hmat, alebo sa naučí farby. Zdokonalí si slovnú zásobu a vďaka materiálu su osvojí základy čítania a písania. Získa predstavu o desiatkovej sústave, spozná veľké množstvo geometrických útvarov či rôzne krajiny sveta, zvieratá a rastliny. V školskom veku bude dieťa akademicky nadpriemerne pripravené do školy, ale oveľa dôležitejšie je, že získa presvedčenie, že učenie je zábava.  

Práca rúk
Ak vaše dieťa vstúpi do Montessori triedy vo veku troch rokov, pravdepodobne bude svoje prvé dni tráviť aktivitami praktického života. Bude presýpať, prelievať, zametať, piecť chlieb, čistiť listy rastlín, aranžovať kvety do vázy, umývať riad či leštiť zrkadlo. Aj staršie deti milujú praktické aktivity, strúhajú mrkvu na šalát, vyšívajú, tkajú či pracujú v záhrade. Prostredníctvom práce rúk, ktorú dieťa miluje, sa cíti súčasťou života dospelého, čím rastie jeho sebavedomie a stáva sa zodpovedným. Práca rúk zušľachťuje ducha.

Láska k umeniu
Veľká časť Montessori pedagogiky je venovaná prehlbovaniu lásky k hudbe, k výtvarnému umeniu, rozvoju kreativity a poznávaniu histórie umenia, resp. kultúry sveta. Získaním zmyslu pre rytmus a poznávaním tónov si vaše dieťa osvojí základy nevyhnutné pre rozvoj matematického chápania. V tvorivých výtvarných aktivitách sa bude rozvíjať jeho jemná motorika či zmysel pre krásu. Zároveň však nadobudne poznatky o významných maliaroch či skladateľoch. To najpodstatnejšie však je, že sa naučí milovať umenie a pochopí diverzitu sveta, čo postaví základy jeho rešpektu k inakosti.